چادرشب بافی میراثی ملموس از هنر گیلان

چادرشب بافی میراثی ملموس از هنر گیلان

چادرشب بافی، نوعی بافت پارچه محلی در طرح‌های مختلف است که پیشتر، زنان هنگام شالیکاری بر کمر خویش می بستندو در خانه بیشتر قاسم آبادی ها صدای کوبش شانه بر تار و پود نخ به گوش می‌رسید و امروز نیازمند حمایت است.