ساحل کاسپین

ساحل کاسپین

اگر هزینه رفتن به سواحل خارج از کشور را ندارید اما رویایش را در سر می پرورانید، سری به ساحل کاسپین انزلی بزنید جایی که می توانید دمی روی صندلی های کنار ساحل دراز کشیده و حمام آفتاب بگیرید یا شنای مفصلی در آب های آبی خزر کنید. در این ساحل که کمی از سواحل خارج از کشور ندارد می توانید از کمدهای لباس دیجیتالی، دوش های آبگرم استاندارد کنار دریا، رستوران و کافه های متعدد و بسیاری خدمات دیگر که در هیچ کجای سواحل ایران تا بحال نداشته اید استفاده کنید. در کاسپین تنی به آب بزنید و خستگی زندگی مدرن را در آغوشش جای گذارید.